Website Banner
     
   ใบสมัครจองที่เรียน Online  
     
     
     
     
ชื่อ
* 
นามสกุล
* 
NAME SURNAME
ํUpload รูปถ่าย
หมายเลขบัตรประชาชน
* 
ชื่อเล่น
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
* 
ส่วนสูง
* 
น้ำหนัก
* 
สัญชาติ
* 
เชื้อชาติ
* 
ศาสนา
* 
ที่อยู่ตามทะเบียน
* 
รหัสไปรษณีย์
* 
E-mail
* 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
* 
ID Line
Facebook
ศึกษาอยู่โรงเรียน
ระดับชั้น/ห้อง
แผนการเรียน
ความสามารถในการว่ายน้ำ


ความสามารถพิเศษ
โรคประจำตัว
สนใจติวหลักสูตร
select
โปรดเลือกสถาบันที่สนใจเข้าศึกษา
select
สถาบันที่สนใจเข้าศึกษา อื่นๆนอกเหนือจากนี้(โปรดระบุ)
จังหวัดของโรงเรียน
บิดาผู้ให้กำเนิดข้าพเจ้า ชื่อ นามสกุล
หมายเลขประจำตัวประชาชน บิดาผู้ให้กำเนิดข้าพเจ้า
สัญชาติ ของบิดาผู้ให้กำเนิดข้าพเจ้า
ศาสนา ของบิดาผู้ให้กำเนิดข้าพเจ้า
บิดาผู้ให้กำเนิดข้าพเจ้า ประกอบอาชีพ
หมายเลขบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเลขที่ ของบิดาผู้ให้กำเนิดข้าพเจ้า(ถ้ามี)
ที่อยู่ของบิดาผู้ให้กำเนิด และรหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ของบิดาผู้ให้กำเนิดข้าพเจ้า
มารดาผู้ให้กำเนิดข้าพเจ้า ชื่อ นามสกุล
หมายเลขประจำตัวประชาชน ของมารดาผู้ให้กำเนิดข้าพเจ้า
สัญชาติ ของมารดาผู้ให้กำเนิดข้าพเจ้า
ศาสนา ของมารดาผู้ให้กำเนิดข้าพเจ้า
มารดาผู้ให้กำเนิดข้าพเจ้า ประกอบอาชีพ
มารดาผู้ให้กำเนิดข้าพเจ้า หมายเลขบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเลขที่ (ถ้ามี)
ที่อยู่ของมารดาผู้ให้กำเนิด และรหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ของมารดาผู้ให้กำเนิดข้าพเจ้า
ปู่ของข้าพเจ้า ยังมีชีวิตอยู่ หรือ ไม่
ปู่ของข้าพเจ้า ชื่อ นามสกุล
ปู่ของข้าพเจ้า หมายเลขประจำตัวประชาชน สัญชาติ ศาสนา ประกอบอาชีพ ที่อยู่ของปู่ และรหัสไปรษณีย์ (กรอกตามลำดับ) (ถ้าทราบ)
ตาของข้าพเจ้า ยังมีชีวิตอยู่ หรือ ไม่
ตา ของข้าพเจ้า ชื่อ นามสกุล
ตา ของข้าพเจ้า หมายเลขประจำตัวประชาชน สัญชาติ ศาสนา ประกอบอาชีพ ที่อยู่ของตา และรหัสไปรษณีย์ (กรอกตามลำดับ) (ถ้าทราบ)
ในกรณีต้องการติดต่อกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ทางไปรษณีย์ให้ติดต่อถึง ที่อยู่
ในกรณีต้องการติดต่อกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ทางโทรศัพท์ให้ติดต่อถึง ชื่อ นามสกุล เกี่ยวข้องเป็น โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (กรอกตามลำดับ)
คะแนนเฉลี่ย (GPA ภาคการศึกษาล่าสุด)
ชำระจองที่เรียน มาในวันที่(วัน เดือน พ.ศ.)
จำนวนเงินที่ชำระมัดจำที่เรียน
Upload สลิปโอนเงิน ที่ชำระ
 
Get Audio Code

 
Current Pageid = 37